هیات رئیسه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. هیات رئیسه
ردیف هیات مدیره سمت شماره تماس
1 کیوان کاشفی رئیس اتاق 09181316300
2 محمدرضا مرتضوی نایب رئیس 09121118242
3 علی اصغر زبردست نایب رئیس 09125793163
4 شهلا عموری خزانه دار 09163117605
5 رستم جنگاوران عضو هیات مدیره 09126430644
6 هوشنگ پارسا  عضو هیات مدیره 09121214081
7 مجید مهتدی  عضو هیات مدیره 09121206893
8 اسماعیل ابراهیمی  عضو هیات مدیره 09126339878
9 علی احتشامی  عضو هیات مدیره 09128303457
10 اصغر میرزایی دبیر کل اتاق 09120399863
فهرست