وزارت تجارت داخلی سوریه قیمت جدید بنزین اکتان 95 را تعیین کرد

وزارت تجارت داخلی سوریه قیمت جدید بنزین اکتان 95 را تعیین کرد

وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان قیمت بنزین اکتان 95 را تعیین کرد. برای مصرف کننده با قیمت 5750 لیر سوریه.


این وزارتخانه در سیزدهم ماه گذشته قیمت فروش بنزین اکتان 90 به مصرف کننده را 3000 لیره سوریه در هر لیتر، قیمت بنزین 90 اکتان آزاد را 4900 لیره سوریه در هر لیتر و قیمت فروش بنزین اکتان 95 و بنزین اکتان 5300 لیره سوریه در هر لیتر اعلام کرده بود.