فیلم/ حسن شمشادی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در گفتگو با «نود اقتصادی»: پروازها به سوریه محدود است.

فیلم/ حسن شمشادی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در گفتگو با «نود اقتصادی»: پروازها به سوریه محدود است.

حسن شمشادی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در گفتگو با «نود اقتصادی»: پروازها به سوریه محدود است. البته ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه، مراحل تایید اسامی را برای سفر به سوریه برداشته ولی این کافی نیست. تاجر و بازرگان از دو کشور باید بتوانند به راحتی به کشور دیگر تردد کنند، این اولین گام برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی ایران و سوریه است.