مقایسه صادرات 11ماهه از ایران به سوریه (تجمعی) سال‌های 1399، 1400 و 1401

مقایسه صادرات 11ماهه از ایران به سوریه (تجمعی) سال‌های 1399، 1400 و 1401

منبع داده‌ها گمرک جمهوری اسلامی ایران