ديدار آقای ميرزائی مدير مرکز تجارت ايران با اعضای اتاق صنايع حلب در شهر حلب

ديدار آقای ميرزائی مدير مرکز تجارت ايران با اعضای اتاق صنايع حلب در شهر حلب

در روز 3اكتبر جلسه آقای میرزائی مدیر مرکز تجارت ایران اعضای اتاق صنایع حلب در شهر حلب برگزار شد.که در این جلسه اقای میرزائی مرکز ایران که در دمشق مستقر شد تعریف کرد و به هدف اصلی این مرکز اشاره کرد, و تأکید کرد که یکی از اهداف این مرکز تلاش کردن موانعرونق روابط تجاری و صناعی بین دو کشور رفع کند از جمله انتقال پول و ارائه ضمانتهای بانکی و مسئله حمل ونقل.نیز آقای میرزائی مرکز تجارت ایران را به عنوان جهت ارتباط برای انتقال پول است و روش انتقال پول بین دو طرف توضیح داد.


وی به آنها پیشنهاد داد که امکان پذیر دارد که همکف ساختمان مرکز تجارت ایران به عنوان محل برگزار نمایشگاه اتاق صنایع حلب به مدت دو ماه و بدون دریافت وجه نقد برگزار میکند, همچنین پیشنهاد داد که ملاقت به صورت تماس تصویری بین اتاق صنایع حلب واتاقایران برگزار شود


اعضای اتاق حلب تاکید داشتند به ادامۀ همکاری با طرف ایران, ولی یک سری مشکلات(تحویل پول, ضمانت و حمل ونقل کالا) بین دو طرف مواجه می کنند.اتاق صنایع حلب اعلام کرد درخواست مطالب مورد نیاز شان به مرکز ارائه دهند تا ان شاءالله مرکز تجارت ایران این درخواست به طرف ایرانی ارائه دهد.- وزير تجارت داخلی و حمايت از مصرف کننده: 2ميليون تن سوريه (گندم نرم) سوريه نياز دارد که 077هزار مورد آن تأمين شده استوزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده , طلال البرازی اظهار داشت که سوریه"سالانه به حدود 0میلیون تن گندم نرم نیاز دارد که 011هزار تن آن از بازار محلی تأمین شده است و کمبود آن از طریق قراردادهای تأمین جبران می شود."البرازی , در جلسه پارلمان صبح روز یکشنبه , گفت که "با توجه به اقدامات انجام شدهبرای تأمین گندم , وزارت کشاورزی , در برنامه خود برای سال گذشته , نشان داد که امکان بازاریابی 0.2میلیون تن گندم وجود دارد.


"وى اظهار داشت که "یک کمیته مرکزی به صورت عملی برای بازاریابی مواد تشکیل شد و تا پایان , 0101/01/0فقط حدود 011هزار تن خریداری شده بود که 000هزار آندر استان الحسكه و 001هزار نفر در بقیه استانها بود."و از ابتدای سال تا اول اکتبر 351هزار تن گندم نرم با ارزش 02میلیون دلار وارد شدهاست" , کاهش مقدار را به "واقعیت محاصره اقتصادی" بازگرداند.وی افزود: "سه قرارداد جدید برای تأمین 511هزار تن گندم نرم با ارزش كل 005میلیون دلار منعقد شده است" و نشان كرد: نیاز سالانه سوریه به گندم "بالغ بر 0میلیون تن است".وزیر توضیح داد که "تکمیل این مسئله تا 0.0میلیون تن به تدریج و از طریق تهیه گندم دریک برنامه سالانه انجام می شود تا کمبود موجودی وجود نداشته باشد."