ديدار آقای ميرزائی مدير مرکز تجارت ايران با اعضای اتاق صنايع حمص در شهر حمص

ديدار آقای ميرزائی مدير مرکز تجارت ايران با اعضای اتاق صنايع حمص در شهر حمص

در روز ٥اكتبر جلسهای با حضور آقای ميرزائی مدير مرکز تجارت ايران و اعضای اتاق صنايع حمص در اين شهر برگزار شد. در اين جلسه آقای ميرزائی مرکز تجارت ايران در دمشق را معرفی نموده و به اين موضوع اشاره کردند که مهم ترين هدف اين مرکز رفع موانع بر سر راه رونق روابط تجاری بين دو کشور جمهوری اسلامی ايران و جمهوری عربی سوريه )مانند مشکلات انتقال پول, ارائه ضمانت نامههای بانکی و مشکلات حمل و نقل( می باشد. در اين جلسه آقای ميرزايی روش انتقال پول بين دو طرف را با کمک مرکز تجارت ايران توضيح داد.


وی به اعضای اتاق صنايع حمص پيشنهاد داد تا از طبقه هم کف مرکز تجارت ايران به عنوان محل برگزاری نمايشگاه اتاق صنايع حمص به مدت دو ماه و بدون دريافت وجه نقد استفاده نمايند. همچنين پيشنهاد جلسه تصويری بين اتاق ايران و اتاق صنايع حمص را در جهت توسعه روابط تجاری بين دو طرف, نيز مطرح کردند.


اعضای اتاق حمص به ادامه همکاری با اتاق ايران تاکيد داشتند اما به همان مشکلاتی که بالا بيان شد )انتقال پول و ...( نيز اشاره نمودند. همچنين در اين جلسه اعضای اتاق صنايع حمص مشکلات تجاری خود با طرف ايرانی را عنوان کردند و گفتند چون واسط يا طرف سوم راحت تر کالا را از کارخانه دريافت و به بندر سوريه منتقل می کند، ترجيح می دهند با واسط همکاری کنند.


تصميم گرفته شد اتاق صنايع حمص مطالبات خود از مرکز تجارت ايران را عنوان نمايند تا به کمک آنان اين مشکلات و مطالبات به طرف ايرانی )اتاق بازرگانی و مسئولين مربوطه( ارائه شود.

- منطقه صنعتی درعا ميزبان پروژه به نام "حرفه من" برای احيای حرفه ها و کارگاه ها استشورای شهر درعا ثبت نام پروژه "حرفه من" در منطقه صنعتی شهر را شروع کرد. مهندس امين العماری، رئيس شورای شهر درعا، اظهار داشت که پروژه "حرفه من" با پشتيبانی برنامه توسعه ملل متحد با همکاری استانداری درعا، اتاق بازرگانی و صنايع و اتحاديه صنعتگران با هدف احيای حرفهها و کارگاههايی که به دليل بحران و جنگ متوقف شدهاند، اجرا می شود.


او عنوان کرد کسانی که حرفه و صنعت خود مانند آهنگری، تراشکاری، نجاری، تعمير و مکانيک ماشين آلات سنگين، ماشين و موتور، تعمير و نگهداری از تجهيزات، ابزار انرژیهای تجديد پذير و نجاری و آلومينيوم کاری را دارند، می توانند تحت پوشش اين پروژه باشند